Bài giảng Phương pháp số - Chương 5: Tính gần đúng đạo hàm và tích phân xác định

Bài giảng Phương pháp số - Chương 5: Tính gần đúng đạo hàm và tích phân xác định trình bày các nội dung chính sau: Bài toán tính gần đúng đạo hàm và tích phân xác định, phương pháp tính gần đúng đạo hàm, qua đó biết cách tính giá trị gần đúng đạo hàm cho một hàm bất kỳ, phương pháp tính gần đúng tích phân xác định, qua đó biết cách tính giá trị gần đúng tích phân xác định của một hàm bất kỳ, phương pháp tính gần đúng trên vào việc giải các bài toán ngoài thực tế.