Bài giảng Nguyên lý Hệ điều hành - Chương 1: Các khái niệm cơ bản

Bài giảng Nguyên lý Hệ điều hành - Chương 1 trình bày những nội dung chính như: Các định nghĩa hệ điều hành, lịch sử của hệ điều hành, các tính chất và các nguyên lí xây dựng hệ điều hành, các thành phần và mô hình kiến trúc hệ điều hành, đối tượng quản lí (phục vụ) của hệ điều hành, tổ chức giao tiếp.