Bài giảng Kỹ thuật phần mềm - Phần 2: Quản lý dự án phần mềm

Bài giảng Kỹ thuật phần mềm - Phần 2: Quản lý dự án phần mềm. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm về quản lý dự án; nguyên lý và quy trình quản lý dự án; kỹ năng, kỹ thuật quản lý dự án; các yếu tố quyết định thành công của dự án.