Ảnh hưởng của hợp phần lên tính chất quang của ion Eu 3+ trong thủy tinh

Thủy tinh với hợp phần TeO2-B2O3-ZnO-Na2O-Eu2O3 được chế tạo bằng phương pháp nóng chảy, các tính chất quang của các mẫu thủy tinh này được khảo sát thông qua phổ phát quang và phổ kích thích phát quang.