Ảnh hưởng của chế độ dưỡng hộ đến cường độ chịu nén của bê tông chất lượng siêu cao

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của các chế độ dưỡng hộ đến cường độ chịu nén của bê tông chất lượng siêu cao (UHPC). Các kết quả cho thấy ở chế độ dưỡng hộ nhiệt ẩm (90 ± 2o C, RH ≥ 95%) cường độ nén của bê tông cao hơn so với mẫu dưỡng hộ ở chế độ tiêu chuẩn (20 ± 2o C, RH ≥ 95%).