• Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 3 - Lê Nhị Lãm Thúy

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 3 - Lê Nhị Lãm Thúy

  Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 3: Đại số quan hệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, đại số quan hệ, phép toán tập hợp, phép chọn, phép chiếu, phép tích Cartesian (Cartesian Product),... Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p utc2 27/07/2020 30 1

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 1 - Lê Nhị Lãm Thúy

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 1 - Lê Nhị Lãm Thúy

  Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 1: Tổng quan về cơ sở dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về Cơ sở dữ liệu, quá trình phát triển của CSDL, hệ quản trị CSDL. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   7 p utc2 27/07/2020 28 1

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 5 - Lê Nhị Lãm Thúy

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 5 - Lê Nhị Lãm Thúy

  Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 5: Phép tính quan hệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, phép tính quan hệ trên bộ, phép tính quan hệ trên miền. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p utc2 27/07/2020 31 1

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Bài thực hành Cơ sở dữ liệu 1 - Lê Nhị Lãm Thúy

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Bài thực hành Cơ sở dữ liệu 1 - Lê Nhị Lãm Thúy

  Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Bài thực hành Cơ sở dữ liệu 1" cung cấp cho người học các bài thực hành về tạo cơ sở dữ liệu, table, khoá, relationship, khởi động SQL Server, kết nối ngắt kết nối và copy cơ sở dữ liệu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   18 p utc2 27/07/2020 28 1

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Bài thực hành Cơ sở dữ liệu 2 - Lê Nhị Lãm Thúy

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Bài thực hành Cơ sở dữ liệu 2 - Lê Nhị Lãm Thúy

  Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Thực hành cơ sở dữ liệu" cung cấp cho người học một số bài thực hành tạo database, table, PK, FK, bằng ngôn ngữ SQL insert, update, delete. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   13 p utc2 27/07/2020 30 2

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 4 - Lê Nhị Lãm Thúy

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 4 - Lê Nhị Lãm Thúy

  Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 4: Ngôn ngữ truy vấn SQL" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, định nghĩa dữ liệu, truy vấn dữ liệu, cập nhật dữ liệu, khung nhìn (view), chỉ mục (index). Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p utc2 27/07/2020 28 1

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 6 - Lê Nhị Lãm Thúy

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 6 - Lê Nhị Lãm Thúy

  Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 6: Ràng buộc toàn vẹn" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, các đặc trưng của ràng buộc toàn vẹn, phân loại, cài đặt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   18 p utc2 27/07/2020 28 1

 • Ebook Mastercam - Phần mềm thiết kế công nghệ CAD/CAM điều khiển các máy CNC: Phần 2

  Ebook Mastercam - Phần mềm thiết kế công nghệ CAD/CAM điều khiển các máy CNC: Phần 2

  Ebook Mastercam - Phần mềm thiết kế công nghệ CAD/CAM điều khiển các máy CNC: Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các lệnh hiệu chỉnh bề mặt, lệnh vẽ khối, lệnh gia công phay, lệnh gia công tiện, lệnh gia công cắt dây. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   235 p utc2 26/06/2020 40 3

 • Ebook Mastercam - Phần mềm thiết kế công nghệ CAD/CAM điều khiển các máy CNC: Phần 1

  Ebook Mastercam - Phần mềm thiết kế công nghệ CAD/CAM điều khiển các máy CNC: Phần 1

  Ebook Mastercam - Phần mềm thiết kế công nghệ CAD/CAM điều khiển các máy CNC: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các lệnh thiết lập cấu hình, các lệnh quản lý tệp, lệnh vẽ cơ bản, lệnh hiệu chỉnh, lệnh hỗ trợ vẽ, lệnh vẽ bề mặt,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   131 p utc2 26/06/2020 42 3

 • Giáo trình Triển khai hệ thống mạng (Tập 1): Phần 1

  Giáo trình Triển khai hệ thống mạng (Tập 1): Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Triển khai hệ thống mạng" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về các thiết bị Cisco, định tuyến mạng, các kỹ thuật trên mạng LAN. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   97 p utc2 26/05/2020 96 3

 • Giáo trình Triển khai hệ thống mạng (Tập 1): Phần 2

  Giáo trình Triển khai hệ thống mạng (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Triển khai hệ thống mạng" cung cấp cho người học các kiến thức: Các kỹ thuật trên mạng WAN, internet authencation service. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   84 p utc2 26/05/2020 81 3

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 2 - ThS. Lê Nhật Tùng

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 2 - ThS. Lê Nhật Tùng

  Bài giảng "Toán rời rạc - Chương 2: Sai số - Số gần đúng" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm, chữ số có nghĩa, chữ số chắc chắn, cách viết số gần đúng, sự quy tròn số và sai số quy tròn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   27 p utc2 26/05/2020 42 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số